FBBs policys

Miljö- och kvalitetspolicy

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås. Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa.

Vi ska tillsammans med våra kunder, leverantörer och underentreprenörer utveckla och ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi premierar kärnvärden i form av att leverera i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet, där kvalitet innefattar att tillgodose föreskrifter och officiella regelverk tillika standarder för fackmannamässigt utförande.

För oss är det en självklarhet att vara informerade om och följa innehåll i lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet.

Vår verksamhet utgörs av tanken på ekologisk hållbarhet där en viktig del i vårt miljöarbete är att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda.

Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

 

Arbetsmiljöpolicy

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås. Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa.

Våra medarbetare skall, trots stort eget ansvar, alltid kunna känna ledningens stöd i det dagliga arbetet. Kärnvärden hos medarbetaren är kompetens, erfarenhet och inte minst det personliga engagemanget.

Medarbetarna skall kunna känna trygghet och trivsel på jobbet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det uppnås dels genom intressanta uppgifter och dels genom aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan.

I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, följa instruktioner och föreskrifter samt vara uppmärksam på eventuella risker och hot mot den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön utformas så att alla medarbetare får uppleva arbetsglädje, arbetsvilja och trivsel i sina ansträngningar att åstadkomma bra resultat för FBB.

Genom ledningens stöd skall den enskildes utveckling och harmoni grundas i FBB´s uppsatta mål och strategi och i slutändan resultera i nöjdare kunder.

 

Jämställdhetspolicy

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås. Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa.

FBB arbetar för att:

 • öka kunskapen och förståelsen om jämställdhet
 • psykiska och fysiska arbetsförhållanden, där så är lämpligt, passar både män och kvinnor
 • underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap
 • kvinnor och män har lika arbetsvillkor, exempelvis lika lön och lika
 • utvecklingsmöjligheter beträffande utbildning, avancemang och kompetensutveckling

Brandskyddspolicy

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för energiborrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås. Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa.

Lagstiftningen ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Det är viktigt att FBB har en ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare, kunder och omgivning.

På FBB skall det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att det skall:

 • Finnas en brandskyddsansvarig
 • Finnas en brandskyddsorganisation
 • Finnas planer för brandskyddsutbildningar
 • Finnas dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet
 • Finnas uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och en aktiv incidentrapportering

FBB´s medarbetare skall kunna ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering, och utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge.

FBB´s personal bör årligen få utbildning/information om brandskyddet.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås. Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa.

FBB skall alltid utföra sina transporter med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både förare och medtrafikanter. Med detta menas fokus på följande:

 • Att använda bilbälte
 • Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser
 • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation
 • Att respektera kör och vilotidsregler
 • Att hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Att föraren är nykter och drogfri under tjänsten