fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Vad är geoenergi?

Geoenergi är ett samlingsnamn för den energi som i huvudsak kommer från solen och som lagras under markytan. Geoenergi innefattar bergvärme, jordvärme och sjövärme. Geoenergi är 100 procent förnybar och utvinns utan förbrännande processer. Det gör att energin utvinns utan koldioxidutsläpp och med ett minskat klimatavtryck.

Genom geoenergi kan du inte enbart utvinna värme på ett effektivt sätt, utan även kyla. Då det är jordens resurser som används i geoenergi är ett sådant uppvärmningssystem inte lika beroende av exempelvis elpriser som andra system kan vara är det enklare att beräkna framtida kostnader för övergång till geoenergi. På sikt är det lönsamt ur såväl ekonomisk som miljömässig synvinkel att nyttja geoenergi för uppvärmning av sin fastighet.

2007 godkände Energimyndigheten geoenergi som förnyelsebar energi.

Så fungerar geoenergi

Solens strålar värmer upp jordens yta upp till tio meter djupt. Genom nederbörd når dessutom solenergin några hundra meter ner i marken. Från jordytan och cirka 15 meter ner varierar markens värme med årstider och väderlek.  På ett större djup är temperaturen relativt konstant men ökar gradvis ju djupare du kommer. Detta beror på att värme från jordens inre strömmar upp mot jordytan, vilket kallas geotermisk värme.

Grundprincipen för att utvinna geoenergi är densamma oavsett vilket uppvärmningssystem du använder. Värme leds upp ur marken genom en energibärande vätska. Vätskan leder värmeenergin till en värmeväxlare som i de flesta fall är en värmepump. Värmepumpen i sin tur tar tillvara på värmen. Genom kompressionsteknik höjs temperaturen till den önskade nivån och skickas sedan ut i värme- och varmvattensystemet.

Genom att ta tillvara på den värme från solen som lagrats i marken och grundvattnet kan geoenergi ge upp till fem gånger mer energi än vad som behövs för att driva systemet. Det vill säga 4/5 förnybar gratisenergi och 1/5 drivenergi i form av elektricitet.

Fördelar med geoenergi

Varför ska du använda dig av geoenergi? Dessa är de viktigaste fördelarna:

100% förnybar energi

Den energi som utvinns från geoenergi är 100% förnybar då den kommer från den energi som solen ger. Det krävs visserligen el för att driva systemet, men behovet är inte stort och väljer du el producerats av sol-, vind- eller vattenkraft uppnår du en helt klimatneutral uppvärmning i din fastighet.

Lägre driftkostnader

Den energi som lagras i marken är gratis. Genom att utvinna den sänker du dina driftkostnader både för uppvärmning och nedkylning. Även om geoenergi innebär en viss investering initialt lönar det sig på sikt att gå över till en sådan lösning. Dessutom höjer du värdet på din fastighet. I flera fall motsvarar värdeökningen mer än den initiala investeringen för att installera geoenergi.

Effektiviteten

En geoenergianläggning är väldigt effektiv. Utväxlingen av den energi som går in i systemet jämfört med den energi som går ut är oslagbar jämfört med andra uppvärmningslösningar.

En väl beprövad lösning

Geoenergi har använts länge och är en av de fyra största förnybara energikällorna i Sverige. Det finns stor kunskap och erfarenhet inom området, vilket gör det till en säker lösning för din uppvärmning.

Fungerar i hela Sverige

Geoenergi fungerar oavsett var du bor i Sverige. Klimatet med varma somrar och kalla vintrar, gör att marken är utmärkt att använda för uttag och lagring av energi. Sedan kan energibehovet och de lokala förutsättningarna angöra vilken form geoenergi som ska användas.

System för geoenergi

Det finns ett flertal olika system att använda för att utvinna geoenergi.

Bergvärme

Det vanligaste geoenergisystemet är bergvärme. Bergvärme hämtar upp lagrad energi ur marken och omvandlar den till värme i en värmepump. Bergvärme är vanligast i villor, men kan även användas till större fastigheter. Ett bergvärmesystem är slutet. Vilket gör att det kräver minimalt med underhåll. Bergvärme kan även generera komfortkyla.

 Borrhålslager

För större fastigheter och industrier används så kallade borrhålslager för att kunna utvinna tillräckligt mycket värme ur en dimensionerad bergvolym. Det är ett geoenergisystem som består av flera energibrunnar. Detta är en metod för att utvinna mer energi på samma yta. För att borrhålslager ska fungera optimalt och ha balans i systemet är det viktigt att det dimensioneras rätt. Borrhålslagren innehåller inga rörliga delar och kräver minimalt underhåll. Dessa lager har dessutom en mycket lång livslängd och kan i princip avskrivas i samma takt som de fastigheter de betjänar. Borrhålslagren kräver förhållandevis liten yta och ofta anläggs parkeringsplatser, grönområden och liknande över borrhålen.

Akviferlager

Den mest effektiva metoden att utvinna geoenergi ur storskaliga lösningar är genom akviferlager. Akviferlager utvinner den energi som finns lagrad i grundvattnet. Detta genom att grundvattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar. Efter det att värmen utvunnits återförs vattnet till grundvattenmagasinet genom så kallade returbrunnar. Tekniken är mycket effektiv men det antal platser som akviferlager kan tillämpas på är begränsat. Akviferlager är som mest effektiva i stora applikationer som fjärrvärme och fjärrkyla, samt i offentliga lokaler som sjukhus, flygplatser och liknande. Anledningen till att metoden är så effektivt är den stora mängd energi som grundvattnet kan transportera, den effektiva energiväxlingen i marken samt uppdelningen på en varm och en kall sida.

Ytjordvärme

Ytjordvärme är en passiv geoenergiform som kan användas i stället för bergvärme på en större plan tomt. Slangar läggs på ungefär en meter djup och systemet bygger oftast på att frysa en del av markens fuktighet. Vid frysningsprocessen frigörs stora värmemängder som förs över till köldbäraren i slangsystemet. Ytjordvärme kan inte lika fördelaktigt användas för komfortkyla då temperaturen i marken är för hög.

Grundvattenvärme

Grundvattenvärme är ett mycket effektivt sätt att använda geoenergi på. Det hänger på att marken på djupet har en konstant temperatur året runt. Grundvattnet som energibärare pumpas ur en eller flera brunnar för att sedan återföras till grundvattenmagasinet efter värmeuttaget. Systemet förutsätter att det finns användbart grundvatten inom eller i närheten av fastighetens gränser.  De system som använder grundvattenvärme är ofta storskaliga och precis som de större borrhålslager kan energin säsongslagras i varma respektive kalla brunnar. Grundvatten kan med fördel också användas för komfort- och processkylning.

Sjövärme

Sjövärme är en passiv form av geoenergi och nyttjar värme från botten av sjöar och vattendrag. Slangar förläggs i slutna slingor och förankras på botten av sjön eller vattendraget. Värmen används som värmekälla till en värmepump. Systemet förutsätter givetvis att det finns en lämplig sjö eller vattendrag inom eller i närheten av fastigheten.

Sammanfattning

Geoenergi är ett samlingsbegrepp för de system som använder sig av solenergi för att utvinna värme och/eller kyla till en fastighet. Att använda sig av geoenergi i sin uppvärmning är ett miljövänligt alternativ och dessutom blir driftkostnaderna för systemen låga. Användandet av geoenergi blir allt vanligare och är idag en de vanligaste metoderna för förnyelsebar energi till att producera värme och kyla till våra fastigheter i Sverige.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer