fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Borrad brunn jämfört med grävd brunn

Om din fastighet befinner sig utanför det kommunala vattenledningsnätet behöver du själva ordna med en brunn för att få tillgång till rent dricksvatten. Drygt en miljon av Sveriges befolkning har en egen brunn och i de flesta fall rör det sig om en djupborrad brunn eller grävd brunn.

Grävd vattenbrunn

Längre tillbaka i tiden var de flesta brunnar grävda vattenbrunnar. En grävd brunn har vanligtvis ett djup på 5-7 meter beroende på hur snabbt de som grävde stötte på grundvattnet och/eller berget. För att väggarna i brunnen inte ska rasa var det förr vanligt med att dessa stensattes. Grävda brunnar som iordningställts på senare år är oftast uppbyggda av betongringar som står på varandra.

Fördelar med grävd brunn

Vid bra förutsättningar kan en grävd vattenbrunn vara ett bra alternativ, då den oftast innehåller lite lägre halter av salt, metaller och uran jämfört med en djupborrad brunn. En grävd brunn är dessutom ofta billigare att anlägga.

Nackdelar med grävd brunn

En grävd vattenbrunn förutsätter att grundvattnet ligger på en nivå som gör det möjligt att få en tillräcklig mängd vatten. Skulle vattennivån ligga för lågt kan det vara svårt för en grävmaskin att nå ner och gräva så pass djupt som behövs.

En grävd brunn riskerar yttre påverkan och föroreningar från exempelvis nederbörd, snösmältning, jordbruk och avlopp. Det är därför viktigt att brunnen är tät och skyddad mot detta. En viktig del är att placera brunnen på rätt ställe. Exempelvis bör den ligga i ett högre terrängläge än eventuella föroreningskällor.

Under längre torrperioder löper de flesta grävda brunnarna stor risk att sina och att du blir utan vatten. De kan också få höga värden av nitrat och bakterier, samt lågt pH-värde. Är markens hydrogeologiska egenskaper fördelaktiga kan en borrad brunn fungera som en grävd brunn genom att vatten utvinns ur jordlager precis som vid grävd brunn. Skillnaden är att vattnet utvinns på större djup genom att en så kallad grus- eller formationsfilterbrunn anläggs.

Djupborrad brunn

Bergborrad brunn är idag den vanligaste typen av brunn och den använder berggrunden som vattenmagasin. Det är allt vanligare att grävda brunnar ersätts med borrade, vilka ger en mycket tryggare vattenförsörjning året runt.

Den typen av vattenbrunn borras ofta mellan 30 och 160 meter djupt och kan ge 100–1000 l/h. I större sprickzoner betydligt mer. För de allra flesta hushåll räcker det mycket väl med 60 l/h, men vid behov går det även att öka vattentillgången genom att öppna sprickorna nere i berget genom högtrycksspolning med vatten eller sprängning med dynamit.

Fördelar med borrad brunn

En bergborrad brunn är den säkraste vattenkällan tillsammans med kommunalt vatten och bara några timmars borrning kommer kunna ge dig bra vatten under flera årtionden. Den har i allmänhet ett bättre skydd mot föroreningar än en grävd brunn och påverkas inte av föroreningar via nederbörd eller gödningsmedel.

En annan stor fördel med bergborrade brunnar är att de inte påverkas av årstider och sällan sinar under torrperioder eftersom grundvattnet ligger så pass djupt.

Borrade brunnar är inte speciellt känsliga för föroreningar och kan därför vara det enda gångbara alternativet i många miljöer.

Nackdelar med borrad brunn

Den kanske främsta nackdelen med en djupborrad brunn är att den är dyrare att anlägga jämfört med en grävd brunn. Dock kräver en borrad brunn inte mycket underhåll, så kostnaden kan löna sig ekonomiskt i längden.

Borrade brunnar kan dessutom få lite högre halter av radon, uran, järn, fluorid och mangan. Vissa delar av landet kan dessutom få hårt vatten eller ökad halt av klorid. Allt beroende på bergets beskaffenhet och geologin i området. Dessa problem går enkelt att åtgärda med hjälp av vattenfilter.

Viktigt att tänka på när du anlägger en brunn

I Sverige sker över 30 000 borrningar per år för vatten- och energibrunnar. För att minimera miljöpåverkan och skador på kringliggande fastigheter är det därmed viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt, av en certifierad brunnsborrare.

Även om det i de flesta kommuner inte krävs tillstånd när det gäller placering av vattenbrunn är det ändå viktigt att följa de föreskrifter och allmänna normer som finns. Genom att anlita ett välrenommerat företag, där de enskilda brunnsborrarna har de certifieringar som krävs, säkerställer du att få ett korrekt utfört arbete.

Då placeringen av brunnen är mycket viktigt bör du anlita en brunnsborrare som har en lokal kännedom om de hydrogeologiska förhållandena som finns i ditt område. Det är viktigt att det finns tillräckligt med grundvatten där brunnen placeras och att vattnet inte kan utsättas för eventuella föroreningar.

Det är också viktigt att det företag som utför brunnsborrningen har de försäkringar som krävs och att de lämnar protokoll om vad som hänt i marken under borrningsarbetet.

 Du bör också se till att brunnen får ett tättslutande lock, så att skadedjur och smuts inte kan ta sig ner i vattnet och förorena det. Har du dessutom ett lås försvårar du dessutom eventuell skadegörelse.

En nyborrad vattenbrunn bör användas mycket i början. Efter cirka 2 månaders normal förbrukning för 4-5 personer, alternativt ungefär 2 veckors spolning dygnet runt, kan en vattenanalys genomföras för att säkerställa om vattnet eventuellt behöver något specifikt vattenfilter. En sådan vattenanalys bör du sedan göra minst var tredje år eller om vattnet ändrar karaktär, för att du ska känna dig trygg i att du får rent vatten in i huset.

Varför välja en borrad brunn före en grävd?

En borrad vattenbrunn säkerställer en god vattenmängd året runt och påverkas inte av eventuella perioder av svår torka. Du undviker dessutom risk för föroreningar av vattnet vid hård nederbörd, snösmältning och ytliga föroreningar. Även om en borrad brunn är aningen dyrare att anlägga slipper du större underhållsarbeten, vilket gör att du på sikt sannolikt sparar in den extra kostnaden.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer