FBB GEOENERGI: Vi erbjuder dig ett komplett utbud av konsulttjänster.

FBB Geonergi erbjuder spetskompetens inom geoenergi. Med utgångspunkt från dina behov skräddarsyr vi lösningar som baseras på vårt heltäckande utbud av konsulttjänster. Här följer en översiktlig beskrivning av våra tjänster.

 

UTREDNINGAR

Potentialstudie. En potentialstudie lämpar sig väl för fastighetsägare med flera fastigheter där man vill utreda möjligheterna för Geoenergi men inte riktigt vet vilken fastighet man vill börja med att utreda. En potentialstudie syftar till att hitta den ”lägst hängande frukten” som man sen arbetar vidare med och gör en förstudie på.

Förstudie. I en förstudie fastställs geologiska förutsättningar på den aktuella platsen och energitekniska förutsättningar för byggnaden. En förstudie omfattar ofta även en första initial LLC-beräkning alternativt rak pay-off beräkning för de olika aktuella alternativen av energilösningar som utreds.

Studien resulterar i en rekommendation om val av energilösning och fortsatt projektutveckling.

LCC-beräkning. LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost). Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en viss komponent under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk eller avyttras.

Förundersökning. Ett naturligt nästa steg efter att förstudie avslutats är att man inleder en förundersökning. En förundersökning innebär att man provborrar för att närmare bestämma de geologiska förutsättningarna på plats men också för att fastställa de borrningstekniska förutsättningarna. I det fall bergvärme eller borrhålslager är det mest intressanta alternativet utför man en provborrning och ett termiskt responstest (s.k. TRT-test) med syftet att fastställa markens termiska egenskaper. I det fall grundvattenvärme eller akviferlager är det mest intressanta alternativet utför man provborrning med efterföljande provpumpning och kapacitetstest med syftet att fastställa markens hydrogeologiska egenskaper.

 

DIMENSIONERING

Dimensionering av en geoenergianläggning innebär bland annat val av kylvärmepumpsmodell, effekttäckningsgrad för värme och kyla, samt val av systemlösning.

Earth Energy Designer. För dimensionering av borrhålslager utför vi beräkningar i programmet Earth Energy Designer. Dimensionering av antal borrhål görs med avseende på både effekt och energi. Variabla parametrar i programmet är borrhålskonfiguration, borrhålsdjup, inbördes avstånd mellan borrhålen, typ av kollektor etc.

 

DETALJPROJEKTERING

Vi utför detaljprojektering av geoenergianläggningar, såväl utvändiga som invändiga installationer.

Vid detaljprojektering upprättar vi följande:

 • Flödesschema
 • Plan- och sektionsritningar (baserat på upprättad 3D-modell)
 • Tryckfallsberäkningar
 • Materialspecifikation
 • Funktionsbeskrivning
 • Driftinstruktioner
 • Riskanalys
 • Med mera

 

DRIFTOPTIMERING

Systemoberoende. Vi har lång erfarenhet av driftuppföljning och driftoptimering av geoenergianläggningar, oberoende av systemlösningar och olika typer av styr- och övervakningssystem.

Driftuppföljning. Hur blev det? Vid driftuppföljning jämförs verkligt utfall av driftprestanda och funkt-ionalitet jämfört med vad som projekterats.

Driftoptimering. Hur går vi vidare? Vid driftoptimering analyseras byggnadens behovsprofil med syfte att identifiera energibesparande förbättringsåtgärder.

Vår insikt. Varför är detta så viktigt? Driftuppföljning och driftoptimering handlar lika mycket om att identifiera saker som fungerar bra som det är att konstatera och åtgärda felaktigheter.

 

SAMMANFATTNING AV VÅRA TJÄNSTER

 • Utredningar (förstudie & förundersökning, LCC-kalkyler)
 • Dimensionering (typ av värmepump, effekttäckningsgrad, systemlösning m.m.)
 • EED-beräkningar (borrhålskonfiguration, borrhålsdjup, typ av kollektor, m.m.)
 • Detaljprojektering (flödesschema, installationsritningar, borrplan, tryckfallsberäkningar, funktionsbeskrivning, m.m.)
 • AutoCAD & MagiCAD (2D och 3D)
 • Projektledning
 • Besiktning (oavsett entreprenadform)
 • Utbildning (t.ex. Projektering, Systemdesign, Driftoptimering, Styr- och Reglerteknik i Geo-energianläggningar)
 • Entreprenadjuridisk konsultation
 • Kvalitetsgranskning
 • Driftuppföljning & driftoptimering